Το Όραμά μας

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι τριτοβάθμιο σωματείο, στο οποίο συμμετέχουν σύλλογοι και ομοσπονδίες ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα και όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Ιδρύθηκε με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συμμετοχή τους στη χάραξη και αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν και τη συμβολή τους στην προαγωγή ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος υγείας. Για την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, η διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες δράσης.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών διακηρύσσει 14 θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» για όλους τους Πολίτες και να διασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους εθνικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη. Η Χάρτα δεν έχει άμεση εφαρμογή́ στις εσωτερικές έννομες τάξεις των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. Ωστόσο, το νομικό́ πλαίσιο στη χώρα μας διασφαλίζει μια σειρά δικαιωμάτων που αφορούν τους ασθενείς.

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η παράθεση και ανάλυση των 14 δικαιωμάτων ασθενών, όπως αυτά εφαρμόζονται στην Ελλάδα, επιδιώκοντας έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο αναφορικά με τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών στη χώρα μας, καθώς και των υποχρεώσεων που αυτά συνεπάγονται για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ασθενών, η αφύπνιση της Πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων και η ενδυνάμωση των ασθενών ως προς την διεκδίκηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

Μήνυμα Προέδρου - Νίκος Δέδες

Τα δικαιώματα των ασθενών αποτελούν την έκφανση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας και ως εκ τούτου η προάσπιση τους αποτελεί βασική προτεραιότητα των δράσεων της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε την έναρξη ενός ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ όλων των φορέων, αναφορικά με τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών στη χώρα μας, καθώς και των υποχρεώσεων που αυτά συνεπάγονται για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στην χάραξη πολιτικών υγείας

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών αποτελεί την πρώτη επίσημη έκφραση του ζητήματος της Προάσπισης των Δικαιωμάτων των ασθενών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διακηρύσσοντας 14 θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» για όλους τους Πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 35 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποβλέποντας στην ενίσχυση της εγγραμματοσύνης υγείας των συμπολιτών μας, δημιουργήσαμε αυτό τον ιστότοπο, ώστε κάθε δικαίωμα της Χάρτας να παρουσιαστεί ευσύνοπτα, τόσο μέσα από σύντομα βίντεο που αποτυπώνουν καθημερινά σενάρια ασθενών, όσο και μέσα από μια ανάλογη νομική επισκόπηση.

Στόχος της Ένωσης Ασθενών είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων, η αφύπνιση της Πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων, και η ενδυνάμωση των ασθενών ως προς την διεκδίκηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

Μήνυμα Επιστημονικής Επιτροπής - Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Οι κανόνες για τα δικαιώματα των ασθενών δεν αποτελούν απλές κωδικοποιήσεις της σχετικής με τα δικαιώματα του ανθρώπου νομοθεσίας και νομολογίας, ακόμη και όταν τις εξειδικεύουν και τις προσαρμόζουν στις ιδιαιτερότητες της υγείας. Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου διατρέχουν όλο το δίκαιο, αλλά στη βιοηθική εντάσσονται απευθείας στον κανόνα δικαίου. Αναπτύσσονται ιδιαίτερα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας, το δικαίωμα σε παρηγορητικές φροντίδες, το δικαίωμα στη συναίνεση στις ιατρικές πράξεις κ.λπ.

Τα κύρια δικαιώματα του χρήστη των υπηρεσιών υγείας, που είναι η πρόσβαση και η υψηλότερη δυνατή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στην προσωπικότητά του, προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, η αποτελεσματική προστασία της υγείας συναρτάται από το ποσοστό κάλυψης της πραγματικής δαπάνης από την κοινωνική αλληλεγγύη (είτε εθνική είτε ασφαλιστική/επαγγελματική) και από την αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.

Την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας εγγυάται κατ’ αρχάς η δημόσια ευθύνη και η οργάνωση και των ιδιωτικών υπηρεσιών ο κρατικός έλεγχος. Ουσιαστικά όμως η ποιότητα διασφαλίζεται με τη συνεχή εκτίμηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, διαδικασιών και πρακτικών σε σχέση με τις επιστημονικές γνώσεις και με τις ασφαλείς υπηρεσίες, με τη συμμετοχή τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των ασθενών και με την αξιοποίηση των καλών πρακτικών από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.